21
Junio
2012

Organització d’Itineraris Eqüestres i Medi Natural: 2

Ruta per les Serres Garraf-Ordal, la terra del vi i del cava: documentació pel guia o centre

Introducció

En l’altra part del treball hi ha tota la documentació del client, amb una llista de consells i la planificació de l’activitat, amb explicacions dels paratges, mapes, etcètera.

En aquesta part, faig referència a tota la informació de control que necessitarem per poder portar a terme la ruta, com són els següents documents que seran de gran utilitat per l’organització logística.

  • Formulari de protecció de dades de caràcter personal, privacitat i autoritzacions (1).
  • Dades dels genets i amazones (2) (4).
  • Qüestionari anònim de satisfacció (3).
  • Fitxa de racionament dels cavalls (4).
  • Fitxa dels cavalls (2) (4).
  • Fitxa de l’equipament dels cavalls i material divers guia (2) (4).
  • Fitxa de l’equipament dels cavalls i material intendència (4).
  • Telèfons d’utilitat durant la ruta (2) (4).

(1) A omplir abans de l’activitat.
(2) A portar pel guia.
(3) A omplir desprès de l’activitat.
(4) A portar per la intendència.

La informació que apareix en aquest treball està basada en la ruta d’intendència que vàrem realitzar ara fa uns dies. Les dades de les persones i dels cavalls no es corresponen completament amb la realitat. En aquest treball no estan inclòs la descripció dels àpats.

Aprofitant que l’organització disposa d’un cotxe d’intendència, he cregut oportú incloure més material del compte, ja que si per exemple es tranqués una alforja amb algun dels kits i es perdés, es podria substituir ràpidament desprès de la següent assistència.

En aquest treball també faig la suposició de que quan els cavalls arriben a Begues dormen a l’antiga hípica. Es a dir, sense vigilància. No obstant, el cotxe d’intendència porta, a més a més, paddocks portàtils.

Al final del treball, faig referència al marc legal de l’activitat i al model d’assegurança d’accidents que es pot fer servir.

Formulari de protecció de dades de caràcter personal, privacitat i autoritzacions

Periòdicament realitzem activitats relacionades amb el món dels cavalls, com per exemple cursos i clínics o excursions. Quan realitzem les activitats, de vegades fem fotos, i ens agrada poder compartir-les amb els nostres amics i clients, penjant-les a les nostres pàgines Web.

Suposem que ja ho sabeu, però volem recordar-vos que les activitats que es realitzant amb cavalls comporten sempre un cert risc, ja que son animals i poden tenir reaccions imprevistes, com espantar-se, ensopegar, mossegar o donar guitzes. També heu de saber, que si no es respecten les indicacions, l’activitat es pot suspendre en perjudici vostre i de tot el grup. Per tot això, us demanem autorització i marcar les caselles que corresponguin.

Les dades introduïdes en aquest qüestionari quedaran incorporades a un arxiu informàtic propietat del Centre. L’usuari podrà, en qualsevol moment, sol·licitar la seva exclusió, d’acord i en compliment de la normativa vigent en cada moment sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Dades dels genets i amazones

Qüestionari anònim de satisfacció

Fitxa de racionament dels cavalls

Fitxa dels cavalls

Fitxa de l’equipament dels cavalls i material divers

Fitxa de l’equipament dels cavalls i material intendència

Telèfons d’utilitat durant la ruta

Marc legal

L’activitat consisteix en la realització d’una ruta a cavall d’un grup de persones, durant un període vacacional o de cap de setmana. És una activitat lúdica de tres dies de durada per un recorregut lineal per les Serres Garraf-Ordal. La pernoctació és farà en una casa de turisme rural. A més a més, hi haurà servei de transport d’equipatge i de persones.

L’activitat està englobada dins del marc que regula les activitats físico-esportives en el medi natural. Per poder realitzar l’activitat, el centre organitzador ha de disposar dels següents perfils tècnics:

  • Un director esportiu, amb formació o experiència en la realització de rutes a cavall. Aquest director esportiu, no cal que estigui contractat a temps complert per l’empresa organitzadora, però sí que és el responsable de la planificació de la ruta. El director esportiu ha de tenir la corresponent habilitació professional, segons la Llei de Professionals de l’Esport de Catalunya (Llei 3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport), o disposar de les titulacions de Llicenciat en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (amb experiència i/o formació en aquest tipus d’activitats) o Tècnic Esportiu Superior en Hípica.
  • Un monitor responsable de l’execució de la ruta. Aquest monitor ha de tenir la corresponent habilitació professional o disposat de les titulacions de Grau Mig en Conducció d’Activitats Físico-esportives, Tècnic Esportiu d’Hípica de Nivell I / II, Qualificació Professional com a Conductor de Grups a Cavall o Guia Eqüestre de l’ECAE.

L’empresa organitzadora ha d’estar donada d’alta en el Cens d’Empreses Organitzadores d’Activitats Físico-esportives en el Medi Natural de la Generalitat de Catalunya. Aquest cens està regulat pel Decret 56/2003, de 20 de febrer i per l’Ordre PRE/361/2004, de 6 d’octubre.

Pel que fa a les assegurances, ha d’existir una pòlissa d’accidents personals per a cada practicant que cobreixi les despeses de curació, rescat i trasllat fins a 6.000 € i un capital mínim de 3.000 € en cas de mort i 6.000 € en cas d’invalidesa, tot això per cadascuna de les víctimes. També ha d’existir una assegurança de responsabilitat civil amb uns límits mínims de 150.253,03 € per víctima i 601.012,10 € per sinistre. Com a complement, també haurà d’existir una assegurança que cobreixi la possible pèrdua dels equipatges, normalment, aquesta cobertura està inclosa en la cobertura general de l’empresa organitzadora.

Apart de les assegurances que haurà de tenir contractades l’empresa organitzadora, també haurà d’estar al corrent la documentació dels cavalls (targeta sanitària vàlida per transitar pel territori català).

Pel que fa a les normes de seguretat, tots els participants estaran obligats a portar casc i hauran d’anar degudament equipats. Amés, hauran d’acceptar una carta de compromís que indiqui que en cas de conducta inapropiada, se’ls pot excloure de l’activitat i que hauran d’assumir les despeses que això comporti. El tècnic responsable cuidarà i vetllarà pel grup i portarà una armilla reflectant que el distingeixi de la resta. Els horaris hauran de respectar-se, ja que és important arribar a les hores establertes.

Model d’assegurança d’accidents