Nota legal

Hípica Base és una marca de serveis eqüestres i formació d'Equus Interactiva.

Equus Interactiva , S.L.
NIF: B-62.325.477
Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona,
Tom 32777, Foli 0202, Full 2

Queda totalment prohibit distribuir, copiar, modificar o transmetre tant el contingut com el codi de les pàgines, excepte sota autorització expressa i per escrit d'Hípica Base. L' usuari podrà lliurement, i exclusivament pel seu us personal, copiar en el seu ordinador o bé obtenir una copia impresa de les pàgines o pantalles a les qué pot accedir. Queda especialment prohibit tot tipus de cópia, reproducció, distribució i us per a qualsevol mitjà de las imatges, logotips i altres signes identificatius d'aquesta pàgina Web. La informació que es facilita en aquesta pàgina no pot ser objecte de venda, cessió o transmissió onerosa o gratuïta de cap tipus.

L'usuari queda informat de la incorporació de les seves dades, si escau, en un fitxer automatitzat propietat d'Hípica Base, la qual es compromet a adoptar les mesures necessàries per la protecció de les dades personals de l'usuari, preservant la seva privacitat. L'usuari autoritza a Hípica Base per l'obtenció o captura de dades relatives a la connexió i, eventualment, a la utilització de fitxers de verificació o registre en el disc de l'usuari ("cookies"), només a efectes de funcionament, seguretat i estadístiques. Davant un eventual tractament de la informació, aquestes dades seran dissociades de les dades de caràcter personal.

Tot això d'acord i en compliment de la normativa vigent en cada moment sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Hípica Base no es fa responsable del contingut, ni de les pàgines web de tercers connectades mitjançant enllaços amb les nostres pàgines web.